Mis on säästev areng?

Säästva arengu ulatus on lai, 78 riigi õppekavade analüüs näitab, et 55% kasutab mõistet "ökoloogia" ja 47% kasutab mõistet "keskkonnaharidus" – globaalsetest allikatest Education Monitoring Report.
Üldiselt jaguneb säästev areng peamiselt kolmeks järgmiseks aspektiks.
Keskkonnaaspekt – ressursside jätkusuutlikkus
Keskkonnategurid on meetodid, mis ei hävita ökosüsteeme ega minimeeri keskkonnakahju, kasutavad loodusvarasid ratsionaalselt, tähtsustavad keskkonnakaitset, arenevad või kasvavad ressursside kasutamise kaudu, uuenevad või eksisteerivad teiste jaoks, kasutavad taaskasutatud materjale. ja taastuvad ressursid on säästva arengu näide.Soodustada taaskasutamist, ringlussevõttu.
Sotsiaalne aspekt
See viitab inimeste vajaduste rahuldamisele ilma illusoorset ökosüsteemi hävitamata või keskkonnakahju minimeerimata.Säästev areng ei tähenda inimese tagasitoomist primitiivsesse ühiskonda, vaid inimvajaduste ja ökoloogilise tasakaalu tasakaalustamist.Keskkonnakaitset ei saa vaadelda eraldiseisvana.Keskkonnasäästlikkus on jätkusuutlikkuse kõige olulisem osa, kuid peamine eesmärk on inimesest hoolimine, elukvaliteedi parandamine ja inimesele tervisliku elukeskkonna tagamine.Selle tulemusena luuakse otsene seos inimeste elatustaseme ja keskkonnakvaliteedi vahel.Säästva arengu strateegiate positiivne eesmärk on luua biosfäärisüsteem, mis suudab lahendada globaliseerumisega kaasnevaid vastuolusid.

uudised02

Majanduslik aspekt
Viited peavad olema majanduslikult tulusad.Sellel on kaks mõju.Üks on see, et ainult majanduslikult tulusaid arendusprojekte saab edendada ja säästa;keskkonnakahju, see ei ole tegelikult jätkusuutlik areng.
Säästev areng rõhutab kolme elemendi koordineeritud arendamise vajadust, soodustades ühiskonna üldist arengut ja keskkonna stabiilsust.

Uudised
Uudised BBC-st
ÜRO säästva arengu eesmärk 12: vastutustundlik tootmine/tarbimine
Kõik, mida me toodame ja tarbime, mõjutab keskkonda.Jätkusuutlikuks elamiseks peame vähendama kasutatavaid ressursse ja tekkivate jäätmete hulka.Sinna on veel pikk tee minna, kuid juba on täiustusi ja põhjust loota.

Vastutustundlik tootmine ja tarbimine kogu maailmas
Säästva arengu eesmärgid
ÜRO on püstitanud 17 ambitsioonikat eesmärki, et püüda ehitada maailmale parem, õiglasem ja jätkusuutlikum tulevik.
Säästva arengu eesmärgi 12 eesmärk on tagada, et meie valmistatud kaubad ja asjad ning nende valmistamise meetodid oleksid võimalikult jätkusuutlikud.
ÜRO tunnistab, et ülemaailmne tarbimine ja tootmine – globaalse majanduse liikumapanev jõud – toetuvad looduskeskkonna ja ressursside kasutamisele viisil, millel on planeedile jätkuvalt hävitav mõju.
Meie kõigi jaoks on oluline olla teadlik sellest, kui palju me tarbime ja milline on selle tarbimise hind meie kohalikule keskkonnale ja laiemale maailmale.
Kõik meie elu kaubad on tooted, mis on tulnud toota.See kasutab toorainet ja energiat viisil, mis ei ole alati jätkusuutlik.Kui kaubad on oma kasutusaja lõpuni jõudnud, tuleb need ringlusse võtta või utiliseerida.
On oluline, et kõiki neid kaupu tootvad ettevõtted teeksid seda vastutustundlikult.Et olla jätkusuutlik, peavad nad minimeerima kasutatavaid tooraineid ja nende mõju keskkonnale.
Ja meie kõigi asi on olla vastutustundlikud tarbijad, arvestades oma elustiili ja valikute mõju.

ÜRO säästva arengu eesmärk 17: partnerlused eesmärkide nimel
ÜRO tunnistab inimeste jõul töötavate võrgustike tähtsust, mis võivad aidata kaasa kõigi säästva arengu eesmärkide elluviimisel nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil.

Partnerlussuhted kogu maailmas

Säästva arengu eesmärgid
ÜRO on püstitanud 17 ambitsioonikat eesmärki, et püüda ehitada maailmale parem, õiglasem ja jätkusuutlikum tulevik.
Säästva arengu eesmärk 17 rõhutab, et meie planeedi ees seisvate väljakutsetega toimetulemiseks vajame tugevat koostööd ja partnerlust rahvusvaheliste institutsioonide ja riikide vahel.
Partnerlussuhted on liim, mis hoiab koos kõiki ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärke.Erinevad inimesed, organisatsioonid ja riigid peavad koos tegutsema, et tulla toime väljakutsetega, millega maailm silmitsi seisab.
ÜRO märgib: "Ühenenud globaalne majandus nõuab ülemaailmset reageerimist, et kõik riigid, eriti arengumaad, saaksid paremini taastumiseks toime tulla süvenevate ja paralleelsete tervise-, majandus- ja keskkonnakriisidega."
Mõned ÜRO peamised soovitused selle eesmärgi saavutamiseks on järgmised:
Rikkad riigid, kes abistavad arenguriike võlgade leevendamisel
Finantsinvesteeringute edendamine arengumaades
Tegeminekeskkonnasõbralikarengumaadele kättesaadavat tehnoloogiat
Suurendage märkimisväärselt eksporti arengumaadest, et aidata nendesse riikidesse rohkem raha tuua

Uudised International Bamboo Bureau'st

"Plasti asemel bambus" juhib rohelist arengut

Rahvusvaheline üldsus on järjest kehtestanud plastide keelustamise ja piiramise poliitikat ning esitanud ajakava plastide keelustamiseks ja piiramiseks.Praegu on rohkem kui 140 riiki selgelt kehtestanud asjakohased poliitikad.Hiina riikliku arengu- ja reformikomisjoni ökoloogia- ja keskkonnaministeerium märkis 2020. aasta jaanuaris välja antud "Arvamustes plastireostuse kontrolli edasise tugevdamise kohta": "2022. aastaks väheneb ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimine oluliselt , propageeritakse alternatiivseid tooteid ja võetakse plastjäätmeid ringlusse. Energiakasutuse osakaal on oluliselt suurenenud."Briti valitsus hakkas 2018. aasta alguses propageerima uut "plastipiirangute korraldust", mis keelustas täielikult ühekordselt kasutatavate plasttoodete, näiteks plastkõrte müügi.Euroopa Komisjon pakkus 2018. aastal välja "plastmassist piiramise korralduse" kava, milles pakuti plastkõrte asemel välja keskkonnasõbralikumatest ja säästvamatest materjalidest valmistatud kõrred.Mitte ainult ühekordselt kasutatavad plasttooted, vaid kogu plasttoodete tööstus seisavad silmitsi suurte muutustega, eriti hiljutise toornafta hinnatõusuga, ning plasttoodete tööstuse vähese CO2-heitega ümberkujundamine on peatselt ees.Madala süsinikusisaldusega materjalid saavad ainsaks võimaluseks plasti asendada.